Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Cetăţenia

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor pot depune la Consulat cerere de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 • Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • Certificatul e divorţ (doar pentru cei divorţaţi) sau hotărârea judiciară de divorţ şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne;
 • Bonul de plată a taxei consulare.

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar de forma stabilită, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la Ambasadă cu prezentarea următoarele documente:

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • copia după actul de identitate;
 • bonul de plată a taxei consulare;
 • patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 • cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent, luaţi la evidenţă consulară la Ambasadă, care doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie, solicitanţii urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 • cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Poloniei sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 4,5cm X 3,5cm;
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului (autentificată notarial);
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.

Atenţie! Actele se depun in original.

Toate actele eliberate de organele autorităţile străine urmează a fi „apostilate” şi traduse în limba română.