Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în Polonia pot obţine la Secţia Consulară a Ambasadei anumite servicii notariale cum ar fi: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

 

Autentificarea procurilor

 

Secţia Consulară a Ambasadei autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

 

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Secţia Consulară a Ambasadei în prezenţa consulului.

 

Legalizarea semnăturii pe declaraţii

 

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Secţia Consulară a Ambasadei, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate)
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Secţiei Consulară a Ambasadei în prezenţa consulului.

 

Certificarea autenticităţii fotocopiilor

 

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Secţia Consulară a Ambasadei, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

 

Anunţuri şi informaţii

 

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă

 

Secţia Consulară a Ambasadei aduce la cunoştinţă cetăţenilor că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi prenumelui etc.) sînt identificate cazuri de imposibilitate a soluţionării unor cereri suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu sunt complete şi nu permit acest lucru.

 

Este vorba de situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă, concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sînt în drept de a reveni la numele de familie deţinut pînă la căsătorie).

 

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Tehnologii Informaţionale (în prezent Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

 

În acest context, Secţia Consulară a Ambasadei solicită cetăţenilor să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notari din Polonia, pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.